Prawa i obowiązki Beneficjenta programów unijnych

Skomentuj
Share

Jeśli otrzymasz decyzję o przyznaniu dofinansowania dla Twojego projektu unijnego, możesz przejść do jego realizacji. Jednak musi ona przebiegać zgodnie z harmonogramem i w poszanowaniu zasad ustanowionych przez Unię Europejską.

Prawa i obowiązki każdego Beneficjenta projektu unijnego są opisane w umowie o dofinansowanie. Ich forma zależy od programu operacyjnego, w ramach którego realizowane jest dane przedsięwzięcie.

Do najczęściej wymienianych obowiązków beneficjenta funduszy europejskich należą:

 • zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi realizacji danego projektu,
 • działania informacyjne oraz promocyjne w zakresie realizowanej inwestycji i źródeł jej finansowania (informowanie o otrzymaniu dotacji poprzez m.in. umieszczanie w widocznym miejscu symboli unijnych, logotypów np. na dokumentach),
 • sprawozdawczość, monitorowanie i ewaluacja działań w ramach programu unijnego,
 • przeprowadzanie kontroli, audytów,
 • skrupulatne zbieranie wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu,
 • prawidłowe przechowywanie dokumentów związanych z przygotowaniem oraz realizacją projektu unijnego (określone w zasadach treści umowy),
 • w przypadku zmiany nazwiska lub adresu beneficjent musi niezwłocznie o tym zawiadomić np. kierownika kursu,
 • Beneficjent musi prowadzić ewidencję pracowników, którzy są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadą poufności.

Jeśli wybrany projekt unijny podlega kursom lub zajęciom dydaktycznym, to Beneficjent zobowiązany jest brać w nich aktywny udział. Wszystkie nieobecności należy usprawiedliwić u kierownika kursu. Po ukończonym kursie Beneficjent musi zdać egzamin sprawdzający poziom zdobytej wiedzy.

Pamiętaj, że wszystkie projekty realizowane dzięki dotacji otrzymanej z UE, mogą po ich zakończeniu zostać skontrolowane. Poddanie się kontroli w zakresie określonym w umowie jest podstawowym obowiązkiem Beneficjenta. Nie wolno zapominać także o zapewnieniu wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizowaniem danego projektu (w tym m.in. dokumenty elektroniczne, związane z realizacją projektów przez partnerów lub wykonawców) oraz o przechowywaniu ich przez 8-10 lat, licząc od daty przyznania dotacji danemu przedsiębiorcy.

Oprócz obowiązków każdy Beneficjent ma zapewnione prawa, z którymi również musi się zapoznać. Do praw tych należą:

 • w przypadku brania udziału w kursie realizowanym w ramach danego projektu Beneficjent ma prawo otrzymać materiały do nauki, korzystać z przerw, usprawiedliwić 25% godzin szkoleniowych oraz otrzymać zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz uprawnień wynikających z tego tytułu. Beneficjenci mogą również domagać się zwrotu kosztów dojazdów na miejsce kursu.
 • prawo do odszkodowania w ramach ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków,
 • prawo do nieodpłatnych badań lekarskich wymaganych do odbycia kursu,
 • prawo do zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń związanych z kontrolą bądź jednostkami kontrolującymi jego działania w ramach unijnego projektu oraz do odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.