Program Kapitał Ludzki

Skomentuj
Share
flaga europy

Wyróżnia się trzy podstawowe Fundusze Europejskie, z których jeszcze w tym roku można pozyskać środki finansowe. Jednym z nich Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w skrócie POKL. Funkcjonuje on od 2007 roku i daje szanse na zdobycie pieniędzy przez różne podmioty, np. organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz samorządy. Wachlarz wykorzystania tych środków jest bardzo duży. Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na

  • walkę z bezrobociem,
  • rozwój systemu edukacji,
  • pomoc osobom niepełnosprawny,
  • wspieranie nowo powstałych firm.

Program Kapitał Ludzki działa w następstwie poprzedniego programu, jakim był Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich. POKL funkcjonuje na dwóch płaszczyznach.

  1. Pierwsza, systemowa dotyczy z góry wybranych podmiotów do realizacji danych zadań, są to najczęściej organy administracji rządowej.
  2. Drugi tryb, określany jako konkursowy, przewiduje środki dla wszystkie podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych.

Najważniejszą instytucją, która zajmuje się kontrolowaniem działalności programu jest Instytucja Zarządzająca. Poszczególne cele zarządzane są także przez mniejsze, wyspecjalizowane w określonej dziedzinie, jednostki jak Ministerstwo Pracy i Polityki, Ministerstwo Edukacji Narodowej Społecznej, Urzędy Marszałkowskie oraz wojewódzkie Urzędy Pracy.

unia europejska

Priorytetowym celem POKL jest doprowadzenie do wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. By to osiągnąć wyznaczono sześć celów strategicznych. Pierwszym jest aktywizacja osób bezrobotnych poprzez różnorodne akcje wspierające i szkolenia. Kolejny to likwidacja obszarów, w których społeczeństwo spychane jest na margines społeczny oraz wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez integrację. Ponadto podnoszenie poziomu edukacji na każdym z jej etapów, ulepszanie systemów administracji publicznej oraz także wspieranie mechanizmów partnerstwa i lokalnej spójności.

Komisja Europejska zatwierdziła Program Kapitał Ludzki 28 września 2007 roku. Okres realizacji wyznaczono na lata 2007-2013. Budżet POKL wynosi 11 420 207 059 euro. Dotacje mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które zapewniają miejsca pracy, urzędy pracy na wdrożenie szkoleń dla poszukujących pracy, itd. Finansowanie przygotowanych rozwiązań wynosi najczęściej 100 proc. Bardzo rzadko wymagany jest wkład własny na rozpoczęcia określonej działalności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.