Program Rozwój Polski Wschodniej

Skomentuj
Share

Jednym z programów unijnych, którego okres obowiązywania wyznaczono na lata 2007-2013 jest Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Jego najważniejszym celem jest pomoc najsłabiej rozwiniętej części Polski.

Pięć wschodnich województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, kiedy Polska wstępowała w szeregi Wspólnoty, miało najniższy wskaźnik PKB na jednego mieszkańca w całej UE. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ma wpłynąć na standard życia w tych województwach i wyrównać szanse jego mieszkańców na rynku pracy.

europa paryż

Na realizację celów programowych przeznaczono około 2,8 mld euro. Dotacje przyznawane są na rozwój edukacji wyższej, informatyzację, budowę infrastruktury drogowej oraz promocję turystyki regionalnej. Pomysł stworzenia specjalnego programu, skierowanego wyłącznie dla wschodniej części Polski, zrodził się w 2005 roku. Wytyczne zostały opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Komisja Europejska zatwierdziła projekt 2 października 2007 roku. Pierwsze dofinansowanie zostało przyznane dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na „Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym”.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej zapobiegać ma mało ważnej roli makroregionu, jakim jest Polska Wschodnia, wobec pozostałych części Unii. Dlatego też duży nacisk przy realizowaniu tego programu kładziony jest na inwestycje w uczelnie. O unijne środki ubiegać się mogą również prywatne przedsiębiorstwa, samorządy, instytucje, organizacje. Wśród beneficjentów programu są m.in. Polska Akademia Nauk oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Program ma za zadanie wpłynąć na rozwój różnych dziedzin życia w Polsce Wschodniej. W tym celu tworzone są odpowiednie warunki do pobudzania konkurencyjnej działalności gospodarczej, opartej na nowoczesnych technologiach i wykwalifikowanie kadrze. Ponadto dotacje otrzymują projekty, których zadaniem jest zwrócenie uwagi na atrakcyjność tego regionu dla potencjalnych inwestorów oraz turystów. Śródki finansowe przyznawane są proporcjonalnie na sześć różnych osi, a są to Oś Nowoczesna gospodarka, Oś Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Oś Wojewódzkie ośrodki wzrostu, Oś Infrastruktura transportowa, Oś Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne i Oś Pomoc techniczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.